پل طلایی پارس-یهود

Pars-Jewish Golden Bridge

The geopolitical secret of an empire

 from Cyrus the great to the present day

راز ژئوپلیتیک یک امپراطوری از کوروش بزرگ تا امروز

سامان کیوانپور – انجمن پادشاهی ایران

امروزه همگان بخوبی می دانند که دیدگاه کوروش بزرگ به جهان، برپایی امنیت سراسری بود تا بشریت قادر گردد به دروازه های آزادی و تمدن پای نهد. از این روی فتح بابل، آزادی و حمایت یهودیان برای برقراری این پل امنیتی و ایجاد یک پایگاه متحد در شرق مدیترانه از مهمترین و بارز ترین شاخصه های چنین آرایه استراتژیک بشمار می رود که از همان ابتدا در دستور کار هخامنشیان قرار گرفت. ایجاد این پل استراتژیک با بهره گیری از اشتراکات مذهبی و اقتصادی همراه با برپایی مجدد معابد و ایجاد پایگاه نظامی مشترک، چنان کارا و نیرومند بود، که هسته آن امپراطوری بزرگ را برای توسعه تجارت و امنیت، از شرق تا غرب امپراطوری فراهم آورد.

طرحی که کوروش بزرگ آغازگر آن بود همچنان توسط کبوجیه فرزند کوروش و سپس داریوش بزرگ ، خشایارشاو سایر شاهان ایرانی در صده های بعد دنبال شد(

حساسیت شاهنشاهان هخامنشی و ساسانی در سرزمین یهودیان نیز به همین مساله باز می گردد و هر زمان که این پل را قطع نبوده امنیت و امپراطوری برقرار بوده است.

از این رو آرایه ای از همگرایی های قومی، تجاری و ژئوپلیتیک بدنبال برقراری یک امپراطوری ایمن و متمدن بین ایرانیان و یهودیان  راز بزرگی  است که امروزه نیز دشمنان بسیاری دارد.

اتحاد سازمان یافته اعراب و رومیان در حمله به ایران و اسرائیل و تلاش برای شکستن این پیوند تاریخی در دشمنی با دو ملت پارس و یهود سرگذشتی دردناک و اشتباه بزرگ تاریخی است که باید جبران گردد  و به جرأت میتوان گفت برقراری دوباره این پل طلایی در سایه آیین ریشه ای کوروش بزرگ برای همه مردم سودمند و شادی آفرین خواهد بود گویی دگرباره همای آزادی بر بام موطن هردو ملت خواهد نشست، و خورشید فرهمند امپراطوری شکوهمند جهانیان تابیدن خواهد گرفت.

 

امرداد ۶۳۸۷ شاهنشاهی برابر با جولای ۲۰۲۳ میلادی