نیروگاه هسته ای بر روی ماه در راستای استراتژی فضایی و ژئواستراتژی روسها

یادداشتی از سامان کیوانپور

دیر زمانی از وتو قرارداد منع استفاده از سلاحهای هسته ای در فضا توسط روسیه نمی گذرد که حالا خبر از قرارداد برپا ساختن نیروگاه هسته ای بر روی کره ماه به همراه چین منتشر می گردد.

و باید جهان به این فکر کند که چنین قراردادی ، خبر از یک خیانت بزرگ به بشریت و امنیت کره زمین دارد.

قطعا چنین رویکردی در واقع به معنای ایجاد یک پایگاه هسته ای نظامی است که با ساخت منبع تامین انرژی در فضا کلید خورده است.

روسیه با حمله استراتژیک به اوکراین تاکنون موفق شده است ضمن حفظ فاصله خود از غرب به خوبی توجهات را از هژمون استراتژیک خویش در جهان و خاورمیانه باز دارد.

انفعال اروپا و آمریکا در مقابله با روسیه چه به لحاظ استراتژیک و چه به لحاظ ضعفهای اقتصادی همچنان دست روسیه را در پیشروی های خود باز گذاشته است.

روسها هم روی زمین و هم در فضا به طور حساب شده ای به سمت آرمانهای “مردان مسکو” حرکت می کنند در حالی که سیاست مداران و تحلیلگران مسائل بین الملل در سکوت به سر می برند.

و اینکه چرا تا این حد جهانیان به این تحرکات روسیه بی توجه اند و آنرا جدی نمی گیرند حیرت انگیز است.

من در یک گزارش تحلیلی و در زمان حمله روسیه به اوکراین اهداف و پشت پرده فعالیتهای روسیه را در زمینه استراتژیهای فضایی و ژئواستراتژیک این کشور توضیح دادم که در دسترس است.

روسها با منولوگ هژمونیک جهان روس و تصرف مسیحا گونه اورشلیم سالهاست از جمهوری اسلامی ایران به عنوان دست راست خود در پیشبرد اهداف خود روی زمین استفاده می کند که حتی لحظه ای نباید از آن غافل شد.

طرحی که در انتهای آن همه رقبا و دوستان کنونی نیز محکوم به حذف خواهند بود.

روسیه فرمانده اصلی در پشت سیاستهای جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و گروههای تروریست اسلامی است.

و این بخش حتی اهمیت بیشتری از قراردادهای ایذایی بین روسیه و چین دارد.

البته طبیعی است که باید به این پرسش نیز پاسخ گفت معضل جمهوری اسلامی به عنوان دست راست روسیه را چگونه باید کنترل کرد:

از بین بردن ایران یا تضعیف و تحریم ایران به هیچ وجه راه مناسبی نیست چراکه زمان را در اختیار روسها قرار می دهد.

جناحهای سیاسی امریکا اعم از چپ و راست پشت اروپا سنگر گرفته اند و منفعل هستند..

حمله نظامی یا تجزیه ایران نیز اوضاع را پیچیده تر می کند چراکه روسها را سریعتر به مقصد می رساند.

بنابراین راه حل در جایگزین قدرتمند جدید حکومتی برای ایران است که قادر به عقب راندن روسها باشد و کارت این سیاست در دست جایگزین ایرانی در آینده است.

دست کم آلترناتیوهایی که دارای هسته ایدئولوژیک مشترک اسلامی با جمهوری اسلامی باشند قادر به این کار نیستند و هرچند ممکن است موضوع کودتای نرم سپاه پاسداران در راستای پوست اندازی هم قرار گیرند که آثار و نشانه هایش نیز دیده می شود.

تجربیات تاریخی به ما نشان داده است راه درمان یک سیاست و استراتژی مسموم در دستان کسی است که آنرا به درستی تشخیص داده است و پالسی جدا از طرفهای درگیر در اختیار دارد.

۲۰ اردیبهشت ۶۳۸۸ شاهنشاهی

۹ می ۲۰۲۴