مدل آلترناتیو سیاسی هوشمند / کنشگرساختار

در شرایط رویارویی مردم با یک رژیم ناکارآمد، اصلاح ناپذیر و سرکوبگر، این مدل دستگاهی را ارائه می دهد که به کمک آن براحتی می توان در دوران ناپایداری و بن بست سیاسی، ابر بحران و نزاع های بی پایان گفتمانی و همچنین نبود رهبری سیاسی موجه در بین معترضین، در قالب یک کار موازی با نظام حاکم و بر اساس اصل ورودیپردازشخروجی در سامانه های هوشمند با  اختصاص جایگاههای مناسب و کاربردی برای کلیه نیروها به پردازش گروهی و داده های گوناگون پرداخته و به راهکار نهایی جهت جایگزینی یک سامانه جدید و هوشمند دست یابد.

از آنجایی که استفاده از این روش کار را به انتها و نتایج مطلوب می رساند لزوم توجه به مسئولیت پذیری و پروسه کار مداوم باید مد نظر کارگزاران این مدل قرار داشته باشد.

اجزاء مدل

۱نخبگان، مردم و نهادهای صنفی، کارشناسان و کنشگران که بدنه و شاکله اصلی دستگاه را می سازند و داده های علمی و اجتماعی لازم را به پردازنده پیشنهادی انتقال می دهند.

۲رسانه ها، پلتفورمهای اجتماعی و اینترنتی که به عنوان ابزار های تسریع کننده و خارج از سیستم عمل می کنند.

۳دو پردازنده چهار هسته ای که عبارتند از پردازنده پیشنهادی (سیاسیاقتصادیحقوقیاداری) و پردازنده انتقادی (سیاسیاقتصادیحقوقیامنیتی) که به پردازش داده های ورودی بر اساس شناسایی ظرفیتها و انتظارات پرداخته تا طرح ها و برنامه های ارائه شده به پیشرفت کامل برسند.

۴واحد انتقالی یا گروه نمایندگان که وظیفه هماهنگی، دریافت، آرایش و انتقال داده ها و طرحها را برعهده دارند.

۵پردازنده اجرایی دوهسته ای (سیاسیاستراتژیک) که تنظیم کننده سیاستهای کلی و برنامه ها است و تصمیمات لازم را برای اجرایی شدن طرحها و انتقال داده های خروجی جهت

نمودار و ساختار دستگاهی مدل

هر بخش از این دستگاه را داوطلبین و کنشگرانی به عهده خواهند گرفت که قادر باشند روندهای ناکارآمد پیشین و شکست خورده را پشت سر گذاشته و پیگیری روش های پروژه محور و عملگرایانه را جایگزین نگاه پست محور و منفعلانه نمایند.

فازهای اجرایی در قالب طرح پژوهشی

مدل آلترناتیو سیاسی هوشمند در دو فاز اصلی و به شکل عملی در راستای ایجاد بهترین جایگزین سیاسی در فردای ایران به شرح زیر قابل اجرا می باشد:

فاز نخست / پروسه زمانی 2 تا 3 ماهه

معرفی ساختاری مدل، آسیب شناسی، ظرفیت سنجی و بررسی ساختاری ارکان کشور.

    همراه با فراخوان ها، برگزاری نشستها و کنفرانسها.

فاز دوم / پروسه زمانی 4 تا 6 ماهه

گردآوری طرحها و پیشنهادات و همچنین سازماندهی اختصاصی نیروها در انجمن بنیانگذار.

ضمانت اجرایی و عوامل تعیین کننده

چهار عامل اصلی،  تعیین کننده و ضامن موفقیت صد در صدی این مدل خواهد بود:

1-یگانگی در ساختار مدل با استفاده از پردازنده های هوشمند.

2- طراحی ساز و کار علمی در پردازنده ها بر اساس مدارهای منطقی.

3- ظرفیت سنجی شایسته نیروهای اجتماعی و سیاسی و سازماندهی فراگیر.

4- پروژه محوری.

نمونه آزمایشی برای ایجاد مجلس موسسان (انجمن بنیانگذار) و دولت موقت بر اساس مدل پیا 

 

سنجش عمق بحران فروپاشی در مدیریت استراتژیک

نقش محوری گفتمان برتر

مدل آلترناتیو سیاسی هوشمند / کنشگر-ساختار

Political Intelligent Alternative Model. PIA

  • سنجش عمق بحران فروپاشی در مدیریت استراتژیک
  • نقش محوری گفتمان برتر

سامان کیوانپور

برای شرکت در اجرای این طرح با ما تماس بگیرید.