مدل آلترناتیو سیاسی هوشمند / کنشگرساختار

در شرایط رویارویی مردم با یک رژیم ناکارآمد، اصلاح ناپذیر و سرکوبگر، این مدل دستگاهی را ارائه می دهد که به کمک آن براحتی می توان در دوران ناپایداری و بن بست سیاسی، ابر بحران و نزاع های بی پایان گفتمانی و همچنین نبود رهبری سیاسی موجه در بین معترضین، در قالب یک کار موازی با نظام حاکم و بر اساس اصل ورودیپردازشخروجی در سامانه های هوشمند با  اختصاص جایگاههای مناسب و کاربردی برای کلیه نیروها به پردازش گروهی و داده های گوناگون پرداخته و به راهکار نهایی جهت جایگزینی یک سامانه جدید و هوشمند دست یابد.

از آنجایی که استفاده از این روش کار را به انتها و نتایج مطلوب می رساند لزوم توجه به مسئولیت پذیری و پروسه کار مداوم باید مد نظر کارگزاران این مدل قرار داشته باشد.

اجزاء مدل

۱نخبگان، مردم و نهادهای صنفی، کارشناسان و کنشگران که بدنه و شاکله اصلی دستگاه را می سازند و داده های علمی و اجتماعی لازم را به پردازنده پیشنهادی انتقال می دهند.

۲رسانه ها، پلتفورمهای اجتماعی و اینترنتی که به عنوان ابزار های تسریع کننده و خارج از سیستم عمل می کنند.

۳دو پردازنده چهار هسته ای که عبارتند از پردازنده پیشنهادی (سیاسیاقتصادیحقوقیاداری) و پردازنده انتقادی (سیاسیاقتصادیحقوقیامنیتی) که به پردازش داده های ورودی بر اساس شناسایی ظرفیتها و انتظارات پرداخته تا طرح ها و برنامه های ارائه شده به پیشرفت کامل برسند.

۴واحد انتقالی یا گروه نمایندگان که وظیفه هماهنگی، دریافت، آرایش و انتقال داده ها و طرحها را برعهده دارند.

۵پردازنده اجرایی دوهسته ای (سیاسی-استراتژیک) که تنظیم کننده سیاستهای کلی و برنامه ها است و تصمیمات لازم را برای اجرایی شدن طرحها و انتقال داده های خروجی جهت بارگذاری آلترناتیو را به عنوان یک سامانه جدید سیاسی به عهده دارد.

نمودار و ساختار دستگاهی مدل

هر بخش از این دستگاه را داوطلبین و کنشگرانی به عهده خواهند گرفت که قادر باشند روندهای ناکارآمد پیشین و شکست خورده را پشت سر گذاشته و پیگیری روش های پروژه محور و عملگرایانه را جایگزین نگاه پست محور و منفعلانه نمایند.

فازهای اجرایی در قالب طرح پژوهشی

مدل آلترناتیو سیاسی هوشمند در دو فاز اصلی و به شکل عملی در راستای ایجاد بهترین جایگزین سیاسی در فردای ایران به شرح زیر قابل اجرا می باشد:

فاز نخست / پروسه زمانی 2 تا 3 ماهه

معرفی ساختاری مدل، آسیب شناسی، ظرفیت سنجی و بررسی ساختاری ارکان کشور.

    همراه با فراخوان ها، برگزاری نشستها و کنفرانسها.

فاز دوم / پروسه زمانی 4 تا 6 ماهه

گردآوری طرحها و پیشنهادات و همچنین سازماندهی اختصاصی نیروها در انجمن بنیانگذار.

ضمانت اجرایی و عوامل تعیین کننده

چهار عامل اصلی،  تعیین کننده و ضامن موفقیت صد در صدی این مدل خواهد بود:

1-یگانگی در ساختار مدل با استفاده از پردازنده های هوشمند.

2- طراحی ساز و کار علمی در پردازنده ها بر اساس مدارهای منطقی.

3- ظرفیت سنجی شایسته نیروهای اجتماعی و سیاسی و سازماندهی فراگیر.

4- پروژه محوری.

نمونه آزمایشی برای ایجاد مجلس موسسان (انجمن بنیانگذار) و دولت موقت بر اساس مدل پیا 

 

سنجش عمق بحران فروپاشی در مدیریت استراتژیک

نقش محوری گفتمان برتر

مدل آلترناتیو سیاسی هوشمند / کنشگر-ساختار

Political Intelligent Alternative Model. PIA

  • سنجش عمق بحران فروپاشی در مدیریت استراتژیک
  • نقش محوری گفتمان برتر

سامان کیوانپور

نقش پارادایم شیفت در سرعت پردازنده ها
توابع سیاسی

در مدل آلترناتیو سیاسی هوشمند سه پردازنده پیشنهادی، انتقادی و اجرایی وجود دارد که مجموع داده ها را به یک استراتژی چنان تبدیل می کنند تا یک جایگزین سیاسی جدید بدست آمده و بارگذاری گردد.

از طرفی عملکرد هر پردازنده به معنی نتیجه گیری واحد های زمانی متعدد در بررسی و راهیابی در مورد داده های ورودی است. بطور مثال برای یافتن راه حل یک مشکل اقتصادی یا امنیتی اینکه در چند مرحله یا پروسه زمانی، پاسخها با انتظارات معادل سازی می گردد، تعیین کننده سرعت هر پردازنده خواهد بود.

در شرایط بی نظمی سیاسی و یا اختلال گفتمانی رسیدن به راه حل زمان بیشتری طول می کشد که نشانده پایین بودن سطح پردازش خواهد بود.

از طرف دیگر چه در خود مدل و چه در داده ها از آنجایی که ریز اطلاعات گردآوری شده عموما دارای ضرایب منفی و به نشانه وخامت دستگاه است، اما انتظارات و مطالبات حسی بوده که ساختار دقیق آن نیز مشخص نیست. در این هنگام میتوان به کمک تابع سیاسی یک کشور و با در نظر گرفتن پارادایم شیفت، مسیر محاسبات را به کوتاه ترین حالت ممکن رساند.

مهندسی قدرت

تکنیک پیوند بین ثروت و گفتمان با استفاده از مکانیسم دو بعدی (هندسه و ظرفیت)

ساختار هر گفتمان پایه جهت کسب قدرت سیاسی تمام کننده از قرار زیر است:

• (مدل) جهت پیشتازی و بروز بودن برای ایجاد توانمندی حضور در میدان

• سازماندهی و مدیریت

• استقبال: ساختار یا فرم … هنر طراحی

• تداوم و توسعه

• رنگ(نماد) و شفافیت

• نقشه راه:، پلن یا الگو

• کنش در میدان: رقابت-رزمایش

• تبلیغات

• دیپلوماسی

برای شرکت در اجرای این طرح با ما تماس بگیرید.