راههای ارتباطی:

www.pia-model.org

Email: info@pia-model.org

یادداشت ها

یادداشتها و مقالات

مدل آلترناتیو سیاسی هوشمند

کنشگر-ساختار

آیین ریشه ای کوروش بزرگ

پیش نویس آیین ریشه ای شاهنشاهی ایران (قانون اساسی کوروش بزرگ)