اسرائیل نباید تحت تاثیر گروهها و جیره خواران جهان تروریستی اسلام قرار گیرد، غزه باید از وجود مسمومیت حماس پاکسازی شود.

نخست لازم به یادآوری است که علت دفاع انجمن پادشاهی ایران از امنیت ملی کشور اسراییل جدا از پیشینه تاریخی و پیوند فرهنگی دو ملت ایران و اسراییل، وظیفه پدافندی انجمن پادشاهی ایران از تمامی مردم در بند و ستم دیده پهنه جهان، پیرو آرمان کوروش بزرگ و فلسفه بنیادین پادشاهی ایرانی است که همواره در این مسیر حرکت می کند بویژه اینکه این ستیز از سوی جهان اسلام و جمهوری انیرانی حاکم بر ایران نمایندگی می شود که کشور ایران را اشغال و مردم ایران را نیز به گروگان گرفته است.

بنابراین در هر سیاستی که آخوند و سپاه به نحوی تلاش در پیشبرد اهداف خود داشته باشند تا به ماندگاری خود و دوام تروریسم کمک کنند، انجمن پادشاهی ایران ورود می کند.

گذشته از این مطلب همچنان جامعه یهودیان و کشور اسراییل اسیر نژادپرستی عرب و تاخت و تاز سران مسلمان ثروتمندی است که به مدد ثروت بادآورده نفت از شرق تا غرب عالم را خریده اند و در هر ادمینستر بین المللی یا ستوه عالی مملکتی دارای رشوه بگیران و جیره خوارانی هستند که در روز روشن توحش اسلامی حماس را یا انکار می کنند یا حق را به تروریسم اسلامی می دهند یا در انتها ادای صلح طلبی از خود بروز می دهند و خواهان خویشتن داری طرفین می شوند.

مشخصا اسرائیل شاید در ساعات اولیه یورش تروریستهای حماس غافلگیر شده باشد و هزینه های دلخراشی پرداخت نموده است، اما باید بر اساس اصول استراتژیک و با هوشمندی اجازه ندهد که حامیان ترور و دلالان خون مانع پاکسازی جغرافیای غزه از وجود تروریستها و وحوش سپاه حماس و جهاد اسلامی گردند. 

آنها مانند کرمهایی هستند که موقتا به درون زمین فرو می روند تا در یک فرصت مناسب باز دست به شورش و مردم کشی بزنند.

در این میان پاکسازی تونلهای زیر زمینی در غزه بزرگترین چالش تکاوران ارتش اسراییل خواهد بود که خود میتواند دامی مرگبار باشد و البته استراتژی پیشنهادی انجمن پادشاهی ایران نیز جهت خنثی سازی تله ها و پاکسازی تونلها در اختیار ارتش اسرائیل قرار خواهد گرفت همانگونه که در مورد ارائه نقشه ها و عملیاتهای قاسم سلیمانی در سوریه پیش از این انجام شد. 

حماس مسمومیتی است که جان مردم خود غزه را نیز به لب آورده و استفاده از سپر انسانی توسط این وحشی ها بر کسی پوشیده نیست، شهروندان غزه خود نمی دانند که چگونه به آلت دست جهان پلشت اسلام و اعرابی تبدیل شده اند تا هردم آنها را قربانی خودکامگیهای خود کنند.

آنچه ممکن است مانع رسیدگی جدی در این پاکسازی گردد نهادهای خائن در لباس دوست هستند که از ناامنی اسراییل و منطقه سود می برند که نباید به آن توجه داشت چراکه پافشاری بر اهداف خود در غزه دست آنها را بیشتر رو خواهد کرد و رسوا خواهند شد، نظیر هویدا شدن نقش پوتین و عربستان سعودی در همین دو هفته گذشته و این راهگشا خواهد بود.

در حال حاضر به همه نهادهای دولتی یا شخصیتهایی که پس از این نیش یورش وحشیانه خواهان آتش بس و رهایی شرایط غزه هستند نباید اعتماد کرد

دوشنبه/ مهشید ۱ آبان ۶۳٨۷ شاهنشاهی